Místa pomoci

 • Je nejdůležitějším místem pomoci osobám ohroženým v případech již probíhajícího fyzického násilí; policisté jsou schopni osobám ohroženým zajistit ochranu a bezpečí. 
 • Na kterémkoli obvodním oddělení Policie ČR lze podat trestní oznámení, může jej podat osoba ohrožená, či jiná osoba – např. příbuzný, soused, lékař, apod. 
 • Při zahájení trestního stíhání pachatele domácího násilí (Týrání osoby žijící ve společném obydlí, § 199 tr. zákoník) není nutný souhlas osoby ohrožené s trestním stíháním osoby blízké, čímž je znemožněno, aby osoba ohrožená byla po podání trestního oznámení nucena manipulacemi a vydíráním pachatele vzít toto  oznámení zpět. 
 • 1. 1. 2007 vešel v platnost institut vykázání, kdy jsou policisté oprávněni na základě zjištěných skutečností o přítomnosti znaků domácího násilí vykázat násilnou osobu z bytu nebo domu společně obývaného s osobou ohroženou, a to na dobu 10 dnů. 
Vyhledejte pomoc
 • Nabízejí pomoc osobám ohroženým domácím násilím, a to jak v případech vykázání násilné osoby ze společného obydlí, tak na základě vlastního rozhodnutí osoby ohrožené řešit problém s domácím násilím. 
 • Uživatelé v IC  získají pomoc při orientaci v problému, rady, informace a doporučení, jak postupovat ve své situaci vzhledem ke svým individuálním cílům, je možno zprostředkovat i kontakt s navazujícími službami a institucemi. 
 • Pomoc IC je bezplatná, diskrétní, uživatelé mohou vystupovat anonymně. 
 • Na IC se mohou obrátit také příbuzní, známí osob ohrožených, stejně tak instituce, které se o takové osobě dozví. 
 • Ve většině případů je využívána pomoc při sepsání návrhu příslušnému okresnímu soudu na vydání předběžného opatření (§ 400 a následujících, zák. o zvláštních řízeních soudních, č. 292/2013 Sb.), kterým je možno prodloužit desetidenní dobu vykázání násilné osoby o dalších 30 dní, příp. až na dobu šesti měsíců.  Tím získává osoba ohrožená další čas a především bezpečí pro řešení své situace. takovýto návrh je možno podat i bez předchozího vykázání násilné osoby. 
Vyhledejte pomoc
 • Jsou další institucí, která poskytuje ochranu před domácím násilím.
 • Řízení ve věci DN je upraveno Zákonem o zvláštních řízeních soudních. Ochrana ohrožených osob dle ustanovení § 400 a následujících je soudem poskytována v občanskoprávním řízení, nikoli trestním. Jedná se tedy o podobný typ řízení, jako je například  řízení o rozvodu manželství…
 • Soud může uložit osobě, která se násilí dopouští a ohrožuje život, zdraví, svobodu nebo lidskou důstojnost aby zejména opustila společné obydlí, jeho bezprostřední okolí nebo do něj nevstupovala, zdržela se setkávání s osobou ohroženou, navazování jakýchkoli kontaktů s ní, případně s jejími dětmi…
 • Soud ve věci domácího násilí rozhoduje formou usnesení do 48 hodin po podání tzv. návrhu na předběžné opatření. Se sepisem tohoto návrhu pomáhají intervenční centra. 
 • Cílem je nejen zamezit nebezpečným kontaktům, ale poskytnout osobě ohrožené i dostatek času, aby si uspořádala své záležitosti (např. podala žádost o rozvod, odešla s dětmi do bezpečí, požádala o zrušení trvalého pobytu násilné osobě ve společném obydlí, našla si jiné bydlení apod.).
 • Ochrana soudu tímto způsobem může trvat 1 měsíc až půl roku, dle závažnosti ohrožení osob, ale může i zohlednit celkové majetkové, sociální, zdravotní či jiné poměry navrhovatele – tedy osoby ohrožené.
Vyhledejte pomoc

Dále Vám pomohou

Poradny pro oběti trestných činů

Městská policie

Přestupková oddělení a sociální odbory městských úřadů

Krizová centra pro děti a rodinu

Azylové domy

Bezplatné právní a občanské poradny

Kliničtí psychologové či psychiatři pro děti či dospělé

Linka pomoci obětem

Linky důvěry

Lékaři, sestry, sociální pracovníci ve zdravotnictví

Intervenční centra

Krizová pomoc osobám
ohroženým domácím násilím

Setkáváte se doma s ponižováním,
zastrašováním, bitím? Ubližuje vám blízký
člověk? Ozvěte se intervenčnímu centru.
Pomůžeme vám.

Setkáváte se doma s ponižováním, zastrašováním, bitím? Ubližuje vám blízký člověk? Ozvěte se intervenčnímu centru.
Pomůžeme vám.